Ιδιοκτησία

Ιδιοκτησία «Εὖ ζῆν»  –  Κέντρο Ενημέρωσης & Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Νόμιμος ιδιοκτήτης

Το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της επωνυμίας  (brand name / εμπορικού σήματος «Εὖ ζῆν»).

Εμφιάλωση

Το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. έχει αναθέσει στην εταιρία A.S.A. Farmakas Table Water Ltd, την εμφιάλωση, διανομή και τιμολόγηση.

Εμφιαλώνει στην Κύπρο για λογαριασμό του Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α., η A.S.A. Farmakas Table Water Ltd.

Τιμές

Το Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α. αγοράζει σε προκαθορισμένες τιμές τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία A.S.A. Farmakas Table Water Ltd (νερό, εμφιάλωση, διανομή και τιμολόγηση) και δεν έχει παραχωρήσει σε αυτή κανένα δικαίωμα αποκλειστικότητας, σε καμία από τις πιο πάνω υπηρεσίες.

Οι τιμές πώλησης και οι οποιεσδήποτε εμπορικές συμφωνίες ορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τον Μη κερδοσκοπικό οργανισμό Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α.

A.S.A. Farmakas Table Water Ltd

Η εταιρία A.S.A. Farmakas Table Water Ltd είναι υποχρεωμένη, μέσα από όλες τις νόμιμες διαδικασίες ελέγχου αλλά και από τις διαδικασίες που προκύπτουν βάση γραπτής συμφωνίας που έχει συνάψει με τον Μη κερδοσκοπικό οργανισμό Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α., να αποδίδει σε μηνιαία βάση όλα τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τις πωλήσεις του νερού.

Έσοδα

Όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις του νερού «Εὖ ζῆν» κατανέμονται σε προγράμματα πρόληψης εξαρτήσεων και θεραπείας που εφαρμόζει ο Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α.

Εμπορικές, οικονομικές και επικοινωνιακές ενέργειες

Όλες οι εμπορικές, οικονομικές και επικοινωνιακές ενέργειες από τα συμβαλλόμενα μέρη τυγχάνουν εβδομαδιαίου ελέγχου από ελεγκτική επιτροπή που έχει ορίσει ο Οργανισμός, και εγκεκριμένο λογιστικό και ελεγκτικό γραφείο.